Instruktørutdanningen for politiets hundetjeneste

Januar 2011 startet undertegnede på instruktørutdannelsen for hundetjenesten på Politihøgskolen, Sæter gård.

Utdannelsen var lagt opp til 3 moduler. Første samling på to uker var pedagogikk, samling to var fagrelatert mens samling 3 skulle jeg som student være instruktørelev og følge et kurs for narkotikahundeførere hvor en selv skulle ha en del undervisning både teoretisk og praktisk.


I tillegg skulle det skrives en fagoppgave i samarbeid med 2 andre studenter.

Del 1; Pedagogikk

Det var knyttet mye spenning til den pedagogiske delen av utdannelsen. Jeg har arbeidet som hundefører i 12 år og kan derfor mye om den hundefaglige delen av jobben. Siden 2009 har jeg vært ansatt som instruktør ved Rogaland politidistrikt men har savnet den pedagogiske ryggraden.

Gjennom de to ukene med pedagogikk ble vi introdusert for mange nye begreper, pedagogiske modeller og didatikk. Didatikk betyr kunnskap om undervisning, og ja, før jeg begynte på dette studie manglet jeg nok som sagt en del kunnskap og bevisstgjøring om undervisning.

Selv fikk jeg en bedre forståelse av kompleksiteten i pedagogikken og ikke minst hvordan jeg kan knytte teoriene opp mot det jeg ukentlig underviser i. Ved å veksle mellom de forskjellige pedagogiske modellene som formidlingsmodellen, dialogmodellen, vekstmodellen, den kritiske modell og mester/lærling modellen kan en engasjere elevene gjennom undervisningen og dermed få en helt annen kontakt med elevene og et mye bedre læringsutbyttet.

Som elever fikk vi også prøvd oss i å undervise både i gruppeoppgaver og individuell undervisning og erfarte nok at den beste læring skjer gjennom egenerfaringer, prøving og feiling.

I uke 2 hadde vi også en dag med observasjon og tilbakemelding. Det er noe jeg selv alltid har brukt i egen undervisning og lagt stor vekt på. Likevel var det mye nytt å lære.


Del 2; Fagdel

Del to av utdannelsen var faglig forankret. Det ble bl a undervist om etologi, dvs læren om dyrenes adferd. Undervisningen var hentet mye fra boka “Din hund” som nok de fleste som har drevet innenfor faget har lest. Jeg håpet kanskje at undervisningen skulle gå mer i dybden, gjerne via nyere forskning på område enn det ble gjort gjennom denne undervisningen. Likevel var det en grei gjennomgang av allerede kjent stoff.

En hel dag var viet til test av hund. Dette var utrolig nyttig. Jeg har selv sett et utall tester av forskjellige hunder på mitt tjenestested og dannet meg et bilde av hva som er ønsket drivkrefter hos de hundene som vi skal trene videre i politiet. Jeg har likevel aldri fått en detaljert beskrivelse av hva vi ser etter gjennom de forskjellige momenter som hunden utsettes for. Gjennom denne dagen viet til testing fikk vi observere tester i praksis og diskutert i plenum de forskjellige momentene med kyndig veiledning av pob. T. Larsen.

Når jeg i ettertid har observert tester av hunder i eget politidistrikt, er det med en helt annen innsikt og dermed et helt annet engasjement enn tidligere.

2 dager til ende i første uka av samling 2 var viet til svenske Eva Bodfeldt. Hun pratet om sosial kontakt med hunden og belønningssystemet. Eva la stor vekt på fysisk, sosial kontakt med hunden for å få et større tillitsforhold hund/fører i grunninnlæringen.

Hun brukte mye tid på belønningssystemet, der hun vekslet mellom belønningsord. På den måten ble ikke belønningen så forutsigbar og hundens konsentrasjon ble dermed bedre.

Eva underviste med stort engasjement. Hun brukte i liten grad tekniske hjelpemidler i sin undervisning men engasjerte klassen gjennom eget kroppsspråk, veksling mellom sin teori og praksis ute med noen av elevenes egne hunder. Dette skapte gode rammer i undervisningen og stort engasjement fra klassen. Eva presenterte mange nye tanker rundt trening av hund som brøt med tradisjonell lære der hundefører er sjefen som forlanger mer enn samarbeider med sin hund.

Selv synes jeg det er godt å se at politiet nå slipper sivile aktører inn i vår utdannelse av tjenestehunder. Jeg tenker at jo flere innfallsvinkler vi får med det vi driver med jo bedre blir jeg selv som hundefører. Det er også viktig at vi har andre øyne som observerer vårt hundefaglige nivå slik at politiets utvikling også på dette område blir best mulig.

Politihøgskolen hadde også leid inn Carmen Kadim for å undervise om ” Ivaretakelse av hunden”. Dette er også et område som jeg opplever i min daglige tjeneste ikke er i fokus. I dagens kost/nytte verdi av den enkelte tjenestehund hos politidistriktene er det i aller høyeste grad et aktuelt tema slik at vi kan få lengst mulig nyte av den investeringen utdannelse av en tjenestehund er. Dette burde vært et tema i grunnutdanningen for politiets tjenestehunder for å forebygge skader.

I uke 2 i samling 2 fikk vi bl a en grundig gjennomgang av hunden og loven og hvilke lover som regulerte disse forholdene; strafferett, erstatningsrett og forvaltningsrett. Masse å lære, men det viktigste er nok å vite hvor i loven dette er regulert hvis en i praksis får spørsmål eller problemstillinger knyttet til dette.
Resten av uken var søkshundselevene og patruljehundelevene splittet i undervisningen. Vi gikk gjennom de enkelte øvelsene i grunnopplæringen som for vår del gjaldt narkotikahunder. Her var det meste kjent stoff for de fleste noe som gjorde at det ble mye dialogmodell mellom underviser og elever og erfaringsutveksling oss elever imellom. Jeg er ganske trygg på at den undervisningen vi gjennomfører i eget politidistrikt holder et høyt faglig nivå noe også denne erfaringsutvekslingen bekreftet.

Siste uke ble brukt til godkjenningsdømming, stryk og trekkmomenter innenfor de enkelte øvelsene. Selv om jeg har godkjent 2 tjenestehunder, regodkjent utallige ganger, samt vært med på utallige lokale og norgesmesterskap, var det mye å lære om dømming og viktigheten av gode konstruktive tilbakemeldinger.

Mellom samling 2 og 3 skulle jeg sammen med 2 andre skrive en på forhånd gitt fagoppgave som ble utdelt i slutten av samling 2. Dette opplevde jeg som veldig vanskelig. Personene som jeg skulle samarbeide med bodde fra Harstad i nord, jeg selv på Vestlandet og en på Østlandet. Vi i gruppen kjente ikke hverandre spesielt godt, vi jobbet alle forskjellige skift og var alle i forskjellige livsfaser. Likevel, oppgaven ble levert og resultatet godkjent.

Del 3; Instruktørelev

Samling 3 var i mars 2012. I januar 2012 hadde jeg fått tilsendt noen faglige spørsmål fra studieveileder som var besvart og fått tilbakemelding på. På denne måten hadde jeg fått forberedt meg på hva som var gjennomgått i samling 2.

2 uker før samling 3 fikk vi 2 elever som skulle være instruktørelever også tildelt 2 tema vi skulle undervise i samt en eksamensundervisning. For disse timene fikk jeg utarbeidet UV-planer og undervisningsopplegg etter eget ønske for en teoritime og en praksistime for hvert undervisningsopplegg.

Jeg fikk dermed gått tilbake i tidligere pensum og oppdatert meg på undervisningens hva, hvordan og hvorfor. UV-planene og undervisningen var godt forberedt før avreise til samling 3 noe som gjorde at jeg kunne konsentrere meg om elevene, deres nivå og behov ikke så mye om hva jeg selv skulle si under selve undervisningen.
Vi fikk konstruktive tilbakemeldinger på undervisningen vår etterhvert. Dette gjorde meg trygg på min rolle som instruktør før eksamen i uke 2.

I tillegg hadde Bjørn Harald Breili som var instruktørelev sammen med meg 2 samarbeidsoppgaver. En hvor vi laget et o-løp og oppgaven med å lage avsluttende praksisoppgaver for de ekvipasjene som hadde godkjent. Breili og meg samarbeidet godt, fordelte oppgavene på en grei måte og støttet hverandre med gode tips etter hver individuelle undervisning.

Avslutning

Jeg har hatt stor læring gjennom utdanningens 3 moduler. Instruktørutdannelsen for hundetjenesten henger høyt ute i distriktene, den gjennomføres sjeldent og det er et stort behov for flere instruktører i politidistriktene. Jeg hadde derfor store forventninger til utdannelsen og de har innfridd.

Nå gleder jeg meg til å få utøve min rolle som ferdig utdannet instruktør og håper jeg får anledning til også å være instruktør på sentrale kurs. Jeg ønsker å holde meg oppdatert gjennom hundetjenestens videreutvikling ikke mint i forhold til utarbeidelsen av den nye utdanningsmodellen som innføres fra 2013.

Elisabeth V

Legg igjen en kommentar